"මිණිමුතු ළමා සමාජය"

අපව අමතන්න හදපිරි ආරම්භක දිනය රැස්වීම් ක්‍රියාකාරකම් නිවස

    අපේ ක්‍රියාකාරකම්

තෙවන ගිනිමැල සංදර්ශනය 2019 දෙසැම්බර් 28


2019 - 12 - 11 දින ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන

ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla

ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් 13
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

දෙවන සරුංගල් තරගය 2019 අගෝස්තු 18
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla

2019 - 7 - 16 දින තෙවන විවාදයේ අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

වෙසක් කූඩු නිර්මාණය කිරීම 2019

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
2019 - 3 - 20 දින ප්‍රථම විවාදයේ අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

දෙවන ක්ෂණික කථා තරගයේ අවස්ථාවන් 2019 මාර්තු 20

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"2019 ජනවාරි 20" මාසික රැස්වීම


FIRST ANNUAL OUTING "ප්‍රථම විනෝද චාරිකාව " 12 / 01 / 2019

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

SECOND BONFIREBONFIRE PAGEANT. "දෙවන ගිනිමැල සන්දර්ශනය" 29 / 12 / 2018

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"ප්‍රථම සරුන්ගල් තරගය " 12 /08 / 2018

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"LEADERSHIP TRAINING. "නායකත්ව පුහුණුව" 04 /08 / 2018

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"පුස්තකාලය ආරම්භ කල වගයි!!!" 2018 - 6 - 27

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"ප්‍රථමාධාර පන්තිය " 2018 - 6 - 27
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"ධර්ම ශ්‍රී වර්ධනාරාමය අන්තර් ජාලයට එක්වූ මොහොත " 2018 - 6 - 27 සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේදී

ganemulla

"ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය" 2018 - 6 - 27 සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේදී

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"චිත්‍ර පන්තිය" 2018 - 4 - 30

ganemullaganemulla

"කඩල දන්සැල" 2018 - 4 - 29

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"ගණිතය සෙල්ලමක් කරගන්න හැටි" 2018 - 3- 31

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"චිත්‍ර පන්තිය පටන් ගත් වගයි !!! " 2018 - 3 - 19

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"ක්ෂණික කථා තරගය" 2018 - 3- 1

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

"දැනුම මිනුම තරගය" 2018 - 1- 1


පලමු වටය

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

දෙවන වටය

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

අවසන් වටය


ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

අවසන් ප්‍රතිපල


ganemulla

LEADERSHIP TRAINING. "නායකත්ව පුහුණුව" 27 /12 / 201

ganemulla
කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
BONFIRE PAGEANT. "ගිනිමැල සන්දර්ශනය" 16 / 12 / 2017

ටිනිති මාරසිංහ සමග මේෂානි ශාරන්‍යා ගිනිමැලය වටේ ගී ගයමින්


කොක්කු රෑන වගේ ඇවිත් නොංචි කොලම


INAUGURAL DAY

අපි පන්සිල් ගමු සම්ප්‍රදාණුකුලව පොල්තෙල් පහන දල්වා


අපිත් ළමා සමාජයට එකතු වෙමු අපේ හැකියාවන් බලන්න ආසද


අපි ආසම ගීත අපි එකතුවෙලා කියපු වෙලාව ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි


අනූශාසනාව ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි