"මිණිමුතු ළමා සමාජය"

අපව අමතන්න හදපිරි ආරම්භක දිනය රැස්වීම් ක්‍රියාකාරකම් නිවස

    වීඩියෝ පිටුව

"දෙවන ගිනිමැල සන්දර්ශනය" 22/ 01 / 2019


"ප්‍රථම සංවත්වරයේ අවස්ථාවන්
"2018 - 11 - 22 දින අවස්ථාවන්
"2018 - 10 - 24 දින අවස්ථාවන්
"2018 - 9 - 24 දින අවස්ථාවන්
"2018 - 8 - 18 දින අවස්ථාවන්
"2018 - 1- 31 දින අවස්ථාවන්


"කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් "


BONFIRE PAGEANT.- "ගිනිමැල සන්දර්ශනය" 16 / 12 / 2017

ටිනිති මාරසිංහ සමග මේෂානි ශාරන්‍යා ගිනිමැලය වටේ ගී ගයමින්


කොක්කු රෑන වගේ ඇවිත් නොංචි කොලම"INAUGURAL DAY - ආරම්භක දිනය "


අපි පන්සිල් ගමු සම්ප්‍රදාණුකුලව පොල්තෙල් පහන දල්වා


අපිත් ළමා සමාජයට එකතු වෙමු අපේ හැකියාවන් බලන්න ආසද


අපි ආසම ගීත අපි එකතුවෙලා කියපු වෙලාව ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි


අනූශාසනාව ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි