"මිණිමුතු ළමා සමාජය"

අපව අමතන්න හදපිරි ආරම්භක දිනය රැස්වීම් ක්‍රියාකාරකම් නිවස
ඔබේ හැකියාවන් ලොවටම කියන්න!!!           එන්න අප සමග අත්වැල් බැදගන්න........

2019 - 12 - 11 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla

2019 - 7 - 16 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2019 - 3 - 20 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
2019 - 1 - 20 අවස්ථාවන්
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla ganemulla
පළමු සංවත්සරය 2018 - 12 - 22 දින
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
2018 - 11 - 22 දින අවස්ථාවන්
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2018 - 10 - 24 දින අවස්ථාවන්
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

සන්නිවේදන කුසලතා අභ්‍යාසය

ganemullaganemulla ganemulla
ganemullaganemulla ganemulla
ganemullaganemulla ganemulla

2018 - 9 - 24 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla ganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla2018 - 6 - 27 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2018 - 5 - 29 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2018 - 3 - 31 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2018 - 3- 01 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

2018 - 1- 31 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla ganemulla
ganemullaganemulla2018 - 1- 1 දින අවස්ථාවන්


දැනුම මිනුම තරගය පලමු වටය


ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

දැනුම මිනුම තරගය දෙවන වටය


ganemullaganemulla
ganemullaganemulla

දැනුම මිනුම තරගය අවසන් වටය

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
අවසන් ප්‍රතිපල

ganemulla


2017 - 12- 10 දින අවස්ථාවන්

ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaganemulla
ganemullaINAUGURAL DAY VIDEOS


           අපි පන්සිල් ගමු          සම්ප්‍රදාණුකුලව පොල්තෙල් පහන දල්වා

     අපිත් ළමා සමාජයට එකතු වෙමු             අපේ හැකියාවන් බලන්න ආසද 

අපි ආසම ගීත අපි එකතුවෙලා කියපු වෙලාව        ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි

          අනූශාසනාව              ඔයාලා ඔක්කොටම ස්තුතියි