"මිණිමුතු ළමා සමාජය"

අපව අමතන්න හදපිරි ආරම්භක දිනය රැස්වීම් ක්‍රියාකාරකම් නිවස

If your Light Bill Over 3,500/-   Call 0771135129.............   ගණේමුල්ලේ    "ධර්ම ශ්‍රී වර්ධනාරාම පුරාණ විහාරය"    දැන් අන්තර් ජාලයේ  !!!   පිවිසීම මෙතනින්          ඔබට අවශ්‍ය සියළුම ගිනි නිවන උපකරණ සහ අනෙකුත් උපකරණ සදහා අමතන්න. 0777633625.....