"මිණිමුතු ළමා සමාජය"
අපව අමතන්න හදපිරි ආරම්භක දිනය රැස්වීම් ක්‍රියාකාරකම් නිවස

හදපිරි ස්තුතිය
"2020 මාර්තු 9"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2020 පෙබරවාරි 8"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

දැනුම මිනුම තරගයක් මෙහෙයවූ තිලක්ෂණ, මහේෂික සහ සස්මි ට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2020 ජනවාරි 10"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

දැනුම මිනුම තරගය විනිශ්චය කල ලක්මාලි වෙලගෙදරමහත්මියට

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............තෙවන ගිනිමැල සංදර්ශනය 2019 දෙසැම්බර් 28

පරිශ්‍රය ලබාදුන් එහි හිමිකරුවන්ට

පරිශ්‍රය එළිපෙහෙළි කරදුන් සියලු දෙනාට සහ ඒ අයට

සංග්‍රහ කල පවිත්‍ර වංශරත්න මහත්මියට,

පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ සිට සැරසිළි කිරීම දක්වා මහන්සි වූ

සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට සහ නන්දනී මහත්මියට ,

වේදිකාව ලබාදුන් නාමල් බමුණුසිංහ ආරච්චි මහතාට, හට් සහ පුටු ලබා දුන්

කමල් චමින්ද මහතා, වසන්ත කුමාර මහතා ඇතුළු පිරිසට,

විශේෂාංග පුරුදු කල සැමට සහ ඒවා නිර්මාණය කල සැමට

සියළුම විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල දු දරුවන් සැමට

නත්තල් සීයාලෙස සැරසි සැමට ටොෆී බෙදූ කවිදු රසාංජන සහ මනුජ යාන්යක පුතුන්ට

සියලුම කණ්ඩායම් නායකයන්ට,

ළමා නිලධාරිණි චින්තා දිසානායකමහත්මියට සහ වසන්ත කුමාර මහතාට

පැමිණි සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් හට

අපට සැමවිටම සහය සමගින් මග පෙන්වීම කරනබන්දුල මුණසිංහමහතාට

සංවිධාන කටයුතු සදහා සහයෝගය දුන් රුවනි කාංචනා මහත්මියටත්

සෙනෙත්, ෂෙහාන් සහ මේශානි දරුවන්ට

සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය කෑම වර්ග සැපයු සියලුම දෙමාපියන්ට

සංග්‍රහ කටයුතු සංවිධානය කල පිරිසට

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 දෙසැම්බර් 11"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් සංවිධානය කල

සදුනි, සධනී සහ හරින්දි දියණියන්ට

වැඩසටහනට ඉදිරිපත්වූ සියලු දු දරුවන්ට

විනිසුරු මඩුල්ල ලෙස කටයුතුකළ

රුවනි කාංචනා මහත්මියට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 නොවැම්බර් 12"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් සංවිධානය කල

සදුනි, සධනී සහ හරින්දි දියණියන්ට

වැඩසටහනට ඉදිරිපත්වූ සියලු දු දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............ළමා දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝබර් 13

වැඩමක අපේ පූජ්‍ය වෑදණ්ඩෙ ජිනරතන ලොකු හාමුදුරුවන් ඇතුළු

වැඩමක අපේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට

පරිශ්‍රය ලබාදුන් එහි හිමිකරුවන්ට

පරිශ්‍රය එළිපෙහෙළි කරදුන් සියලු දෙනාට

පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ සිට සැරසිළි කිරීම දක්වා මහන්සි වූ

සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට සහ නන්දනී මහත්මියට ,

සැම දරුවෙක් සදහාම ත්‍යාගයක් පිරිනැමූ තනුජා සමරසිංහ මහත්මියට,

වේදිකාව ලබාදුන් නාමල් බමුණුසිංහආරච්චි මහතාට, හට් සහ පුටු ලබා දුන්

කමල් චමින්ද මහතා, වසන්ත කුමාර මහතා ඇතුළු පිරිසට,

අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණි ග්‍රාමනිලදාරීවික්‍රමආරච්චි මහතාට, වසන්ත කුමාර මහතාට, කුමාර විතානආරච්චි මහතාට

යුනික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ආයතනයේ අධිපති ප්‍රභාත් ප්‍රසන්න මහතාට සහචන්දන ජගත් මහතාට

සියළුම තරග සදහා ඉදිරිපත් වූ දු දරුවන් සැමට

සියලුම විනිසුරු මහත්ම මහත්මීන්ට,

අපට සැමවිටම සහය සමගින් මග පෙන්වීම කරනබන්දුල මුණසිංහමහතාට

සංවිධාන කටයුතු සදහා සහයෝගය දුන් රුවනි කාංචනා මහත්මියටත්

ෂෙහාන් සහ මේශානි දරුවන්ට

සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය කෑම වර්ග සැපයු සියලුම දෙමාපියන්ට

සංග්‍රහ කටයුතු සංවිධානය කල පිරිසට

ප්‍රචාරණය සදහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් කුමාර මහතාට,

ප්‍රචාරණය සදහා වාහනය නොමිලේ ලබාදුන් සුසිල් ප්‍රේමලාල් මහතාට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............


"2019 සප්තම්බෙර් 13"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

විවාද තරගයක් සදහා පුහුණු කටයුතු කල

ෂෙහාන් සංගීත් සහ දිනිති ට

විවාදය සදහා ඉදිරිපත්වූ සියලු දු දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 අගෝස්තු 16"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

විවාද තරගයක් සදහා පුහුණු කටයුතු කල

ෂෙහාන් සංගීත් සහ දිනිති ට

විවාදය සදහා ඉදිරිපත්වූ සියලු දු දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 ජුලි 16"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 ජුනි 16"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"වෙසක් කුඩු සෑදීම සහ බෙදා දීම"

අපව දිරිමත් කල වෑදණ්ඩෙ ජිනරතන ලොකුහාමුදුරුවන්ට

අවම මිලකට කඩදාසි ගෙන්වා දුන්

වෙසක් කූඩු සැදීමට පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

උදුව්කල සියලුම දෙමාපියන්ට

උණගස් නොමිලේ ලබාදුන් කපිල මහතාට

අවශ්‍ය වියදම් පියව ගැනීමට කොටුකඩ් වියාපෘතියක් කල නිලධාරීන්ට

ඒ සදහා සහය දුන් සියලුම දු දරුවන්ට

අවශ්‍ය උපදෙස් දුන්W. A. අබේසේකර විදුහල්පතිනියට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

ගබඩා සහ ඉඩ පහසුකම් ලබාදුන් A. P. තිලකරත්න මහතාට,

කුඩු බෙදාදීමට පැමිණි සියලුම දු දරුවන්ට

සුදුසු තැන්වල එල්ලා විදුලි බුබුළු සැපයු සියළුම දෙනාට,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 අප්‍රේල් 19"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 මාර්තු 20"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

විවාද තරගයක් සදහා අවශ්‍ය පසුබිම සැකසු

ෂෙහාන් සංගීත් සහ දිනිති ට

විවාදය සදහා ඉදිරිපත්වූ සියලු දු දරුවන්ට

ක්ෂණික කතා තරගයේ විනිසුරු මඩුල්ල ලෙස කටයුතුකළ

ග්‍රාමනිලධාරී වික්‍රමආරච්චිමහතාට සහ ඉරේෂා ප්‍රියදර්ශනී ගුරුතුමියට

ක්ෂණික කතා සදහා ඉදිරිපත්වූ සියලුම දෙනාට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 පෙබරවාරි 19"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2019 ජනවාරි 20"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............විනෝද චාරිකාව 2019 ජනවාරි 12

බස් රථයේ වියදමින් අඩක් ලබාදුන් ආලෝක මෝටර්ස් අධිපති තුමාට,

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පැමිණි දෙමාපියන්ට,

ක්‍රීඩා පිටියක් ලබාදුන්ජගත් මහතාට,

සංග්‍රහ සදහා සහයෝගය දුන් චාමිකර බේකරියේ අධිපතිතුමාට, මතිෂා දුවට

අපිව ප්‍රවේශමෙන් ගෙනගොස් නැවත රැගෙන ආ රියදුරු මහතාට

අනෙකුත් වියදම් දැරූ ජනකප්‍රිය බාලසුරිය මහතාට


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............දෙවන ගිනිමැල සංදර්ශනය 2018 දෙසැම්බර් 29

පරිශ්‍රය ලබාදුන් එහි හිමිකරුවන්ට

පරිශ්‍රය එළිපෙහෙළි කරදුන් සියලු දෙනාට සහ ඒ අයට

සංග්‍රහ කල පවිත්‍ර වංශරත්න මහත්මියට,

පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ සිට සැරසිළි කිරීම දක්වා මහන්සි වූ

සමරතුංග මහතාට සහ නන්දනී මහත්මියට ,

වේදිකාව ලබාදුන් නාමල් බමුණුසිංහ ආරච්චි මහතාට, හට් සහ පුටු ලබා දුන්

කමල් චමින්ද මහතා, වසන්ත කුමාර මහතා ඇතුළු පිරිසට,

විශේෂාංග පුරුදු කල සැමට සහ ඒවා නිර්මාණය කල සැමට

සියළුම විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල දු දරුවන් සැමට

නත්තල් සීයාලෙස සැරසි සැමට ටොෆී බෙදූ කවිදු රසාංජන පුතුට

සියලුම කණ්ඩායම් නායකයන්ට,

පැමිණි සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් හට

සංවිධාන කටයුතු සදහා සහයෝගය දුන් H. A. ජගත් කුමාර මහතාටත්,

සෙනෙත්, බෙනෙව්, ෂෙහාන්, ටිනිති, මේශානි දරුවන්ටත්

සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය කෑම වර්ග සැපයු සියලුම දෙමාපියන්ට

සංග්‍රහ කටයුතු සංවිධානය කල පිරිසට

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"ප්‍රථම සංවත්සරය "

අපගේ ප්‍රථම සංවත්සර උත්සවය 2018-12-22 දින සාර්ථක කරගැනීමට මුලසිටම

අපට අනුශාසනා දුන් සහ උත්සවයට වැඩම කල ධර්මශ්‍රි වර්ධනාරාමධිපති,

පූජ්‍ය වෑදණ්ඩෙ ජිනරතන ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේට ,


ආරම්භයේ සිටම අපිට මග පෙන්වූ අපට නොයෙක් ආකාරයෙන් සහය දැක්වූ,

උත්සවයට සපැමිණි අපගේ අනුශාසක සීලරතන විදුහලේ විදුහල්පතිනි

ගරු  W. A. අබේසේකර මැතිනියට,


අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණි ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීන් වන

උපුල් අල්විස් සහ කුමුදු ප්‍රියදර්ශන දෙපළටත්,

ළමා ප්‍රවර්ධන හා ළමා ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ගම්පහ කොට්ටාශය භාර

චින්තා දිසානායක, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිණි

චාමින්දි වත්මිනි, රුවනි කාන්චනා, දමයන්ති කරවිටයන මහත්මියන්ටත් ,

ගණේමුල්ල උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වික්‍රමාරච්චි මහතාටත් , 

අපට ශාලා පහසුකම් සපයා ගැනීමට සහය වූ රණවක ග්‍රාම නිලධාරීතුමන්ටත් , 

W. D. වසන්ත කුමාර ,  බන්දුල මුණසිංහ ,  හේම ශ්‍රි අමරසිංහ ,

 S. M. M. සිරිවංශ, කුමාර විතානආරච්චි, රංග විතානආරච්චි යන මහත්මයන්ටත්,


උත්සවයේ කටයුතු අලංකාර කරගැනීමට වැඩිහිටි සංගමයේ නර්තන කණ්ඩායම ලබාදීමෙන්

සහ අවශ්‍ය ත්‍යාගයන් ප්‍රමාණයක් ලබාදුන්රන්ජනී වෙලගෙදර මහත්මියටත්

අවශ්‍ය ත්‍යාග ලබාගැනීමට තමන්ගේ ශ්‍රමය, කාලය සහ පොදු ත්‍යාග සදහා මුදල් වියදම් කල

ආශා දළුවත්ත, M. E. උපුලි, රසික ප්‍රියංගනී මහත්මියන්ටත්,


දරුවන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් සදහා අවශ්‍ය පුහුණු කිරීම් සදහා දායකවූ දෙමාපියන්ටත්,

පුහුණු කටයුතු සදහා තම දැනුම බෙදාගත් වැඩිහිටි දරුවන්ටත්,

ඒ සදහා දායකත්වය ලබාදුන් සියලුම දෙනාටත්,


ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාටත්,

සංග්‍රහ කටයුතු වෙනුවෙන් උදව් කල සියලුම දෙනාටත්,

අවශ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් වෙළද දැන්වීම් ලබාදුන් සියලුම දෙනාටත්,


මෙම මහගු කාර්යය සාර්ථක කරගැනිමිදී

අපිට නන් අයුරින් උදව් උපකාර කල සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් කරන


උපහාරයයි මේ.........."2018 නොවැම්බර් 22 "

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 ඔක්තෝබර් 24"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 සැප්තැම්බර් 24"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 අගෝස්තු 25 "

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 ජූලි 27"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍ය නිලන්ති තිලකරත්න මහත්මියට,

විවිධ මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය නොමිලේ ලබාදුන්

රුවන් බාලසුරිය මහතාට,

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 ජූනි 27"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත්කළ සියළුම දෙමාපියන්ට

අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණි

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරිණි

චින්තා දිසානායක මහත්මියට සහ ප්‍රථමාධාර පිලිබදව

දේශනයක් කල රුවන් බාලසුරිය මහතාට

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

විශේෂාංග සදහා ඉදිරිපත්වූ දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

තේ පැන් සංග්‍රහය ලබාදුන් පවිත්‍ර වංශරත්නමහත්මියට

සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ සහය දුන් සැමටත්


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............
උත්සවයට වැඩම කළ අපගේ

වෑදන්ඩේ ජිනරතන ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේට,

සිරි සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේ ගරු විදුහල්පතිනි, 

W. A. අබේසේකර මැතිනියට

පැමිණ අපව දිරිමත්කළ සියළුම ආරාධිත අමුත්තන්ට,

සියළුම දෙමාපියන්ට

ධර්ම ශ්‍රී වර්ධනාරාමයේ වෙබ් අඩවිය සදහා ඉතාමත් දුර්ලභ කරුණු සොයාගනිමින්

දීර්ඝ වුත් වටිනා කරුණු සමගින් සුවිශේෂී වාර්තාවක් සැකස දුන්

බන්දුල මුණසිංහ මහතාට

සාර්ථකව පරිගණක ගතකොට දුන් "ආර්. පි. සුදර්ශනී" මැතිනියට

"ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය"

යන මාතෘකාව ඔස්සේ හරවත් දේශනයක් කල ගණේමුල්ල පොලිසියේ

විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපති උප පොලිස් පරීක්ෂක

ඩබ්ලිව්. එච්. රණසිංහ මහතාට

උත්සවය අවසානයේ සියලු භාණ්ඩ අස්කිරීමට සහයෝගය දුන්

කමල්, වසන්ත ඇතුළු සියළුම මහත්වරුන්ටත්

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............
අපගේ විශේෂ ස්තුතිය !!!


අපගේ රැස්වීම් සදහා අවශ්‍යව තිබු බංකු 8ක් සාදා ගැනීමට මුල්‍ය පහසුකම් ලභාදුන්

දමයන්ති කරවිට මහත්මියටසහ
සුනිල් විජේරාම මහතාට

වියදමටත් වඩා අඩු මුදලකට නිමවා දුන්
ජගත් මහතාට

පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 මැයි 29"

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණි

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරිණි

චින්තා දිසානායකමහත්මියට

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍යා තිලකරත්න මහත්මියට

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

පුටු ලබාදුන්පවිත්‍රා වංශරත්න මහත්මියට

විශේෂාංග සදහා ඉදිරිපත්වූ දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

තේ පැන් සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි බාලසුරිය මහත්මියටසහ

සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ සහය දුන් සැමටත්


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 අප්‍රේල් 29 - කඩල දන්සල "

අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන වැඩමකළ

වෑදන්ඩේ ජිනරතන ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේට,

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට

කඩල,පොල් ,මිරිස් සහ කැන්ද කොළලබාදුන්

එස්. එම්. එම්. සිරිවංශ මහතා

රන්ජනී වෙලගෙදර මහත්මිය

මේශානි ශාරණයා ලියනසුරිය

H.A.B මෙත්වන්

H.A.O දහම්සා

කෙහාන් ලක්දිව් සිල්වා

සෙනෙත් දිල්මින් සිල්වා

සංජුලා ලක්මන්ති

මතිෂා ෂෙහානි හතුරුසිංහ

වාසනා සදමාලි හතුරුසිංහ

නිමේෂ් අකලංක

තිලක්ෂණ

ඕමික සෙත්නල් වංශරත්න

ෂෙහාන් සංගීත් බාලසුරිය

ටිනිති මාරසිංහ

හිරුෂි උණවටුන ලියනගේ

ආදිත්‍ය නෙත්මල්

තෙනුලි මෙතුපමා

දිල්කි පියුමිකා

කවිදු භාතිය

සන්දුල් ජයලත්

ඉමල්ක ගිම්හාන

සදිති නිදුවරී

ඔමිත් රන්දෙව්

රුචිරංග කුමුදිත

ඉදුසර අනුහස්

ලිතුම් අර්වන

මිනෙත් තිනුසර

ඇතුළු සියලුම දෙනාටත්


බොහෝ කැපකිරීම් කල

බන්දුල මුණසිංහ මහතාට

උදය කාන්ත මහතාට

වංශරත්න මහතාට

කමල් හතුරුසිංහ යුවළටත්


සරසිලි කටයුතු කල

මේශානි, ටිනිති, ඇතුළු සියලු දෙනාටත්,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 මාර්තු 31 "

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

අපට ගණිත ගැටළු පහසුවෙන් විසදා ගැනීමට හැකි

සරළ ක්‍රම පිලිබදව සුවිශේෂී දේශනාවක් කල

ග්‍රාමනිලධාරී සහන මුණසිංහ මහතාට

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් සන්ධ්‍යා තිලකරත්න මහත්මියට

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

විශේෂාංග සදහා ඉදිරිපත්වූ දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

තේ පැන් සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි බාලසුරිය මහත්මියටසහ

ශ්‍රියානි ප්‍රේමදාස යුවලට

සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ සහය දුන් සැමටත්


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 මාර්තු 01 "

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

කථික තරගය විනිශ්චය කිරීමට පැමිණ අපව දිරිමත්කළ

ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිණි ගයානි මහත්මියට

පබා ගුණසේකර ගුරුමෑණියන්ට

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් කුමාර විතානආරච්චි මහතාට

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

කථික තරග සහ විශේෂාංග සදහා ඉදිරිපත්වූ දරුවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

සිසිල් පැන් සංග්‍රහය ලබාදුන් උදයකාන්තමහතාට සහ

සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ සහය දුන් සැමටත්


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"විශේෂ ස්තුතිය!!! "

අපගේ චිත්‍ර පන්තිය සදහා

මේස තුනක් සහ බංකු දෙකක් ලබාදුන්

රුවනි කාංචනා ගුරු මෑණියන්ට


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 ජනවාරි 31 "

පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

අපට සුවිශේෂී දේශනයක් කල

සිරි සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේ ගරු විදුහල්පතිනි, 

W. A. අබේසේකර මැතිනියට

විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් ලක්මාලි වෙලගෙදර මහත්මියට,

ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

සංග්‍රහය ලබාදුන් නිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............"2018 ජනවාරි 01 "

වැඩමකළ අපගේ පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට,

දැනුම මිනුම තරගය සදහා අවශ්‍ය ප්‍රශ්න සැකසු

 • ටිනිති මාරසිංහ දුවට
 • මේශනී ශාරන්‍ය දුවට
 • සෙනිත් දිල්මින් පුතාට
 • ෂෙහාන් සංගීත් පුතාට
 • පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

  පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

  පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

  විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල සියලුම දෙනාට ,

  පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

  සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදුන් සිංගර් ආයතනයේ

  ප්‍රභාත් ප්‍රසන්න මහතාට සහනිමාලි ජයතිලක මහත්මියට

  ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

  සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට,


  පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............  "2017 දෙසැම්බර් 27 - නායකත්ව කදවුර "

  කාර්ය බහුල දිනයක් වුවත් ඒවා පසෙකලා වැඩමකළ අපගේ

  වෑදන්ඩේ ජිනරතන ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේට,

  දරුවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට නොමිලයේ තම දායකත්වය දැක්වූ

  රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලනය පිළිබද අමාත්‍යංශයේ

  ආර්. පි. දිසානායක මහතාට

  මෙවන් පුහුණු වැඩසටහනක් පිලිබදව මූලික අදහස දෙමින් හා එතුමා ගෙන්වා ගැනීමට

  අවශ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කල හා සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයාදුන් පවුල්

  සෞක්‍යය නිලධාරිණිසන්ධ්‍යා තිලකරත්න මහත්මියටත්

  පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

  පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

  පැමිණි සියළුම දෙමාපියන්ට,

  ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

  සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


  පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............  ප්‍රථම ගිනිමැල සංදර්ශනය 2017 දෙසැම්බර් 17

  පරිශ්‍රය ලබාදුන් එහි හිමිකරුවන්ට

  පරිශ්‍රය ලබාගැනීමට සහය දැක්වූ ගමගේ සිරිසේන

  පරිශ්‍රය එළිපෙහෙළි කරදුන් සියලු දෙනාට සහ ඒ අයට

  සංග්‍රහ කල පවිත්‍ර වංශරත්න මහත්මියට,

  පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීමේ සිට සැරසිළි කිරීම දක්වා මහන්සි වූ

  සියළුම දෙනාට

  දර ලබාදුන් කුමාර මහතාට, වඩු මඩුවට සහ දෙමව්පියන්ට

  වේදිකාව ලබාදුන් නාමල් බමුණුසිංහ ආරච්චි මහතාට, හට් සහ පුටු ලබා දුන්

  කමල් චමින්ද මහතා, වසන්ත කුමාර මහතා ඇතුළු පිරිසට,

  විශේෂාංග පුරුදු කල සැමට සහ ඒවා නිර්මාණය කල සැමට

  සියළුම විශේෂාංග ඉදිරිපත්කල දු දරුවන් සැමට

  නත්තල් සීයාලෙස සැරසි සැමට ටොෆී බෙදූ කවිදු රසාංජන පුතුට

  සියලුම කණ්ඩායම් නායකයන්ට,

  පැමිණි සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් හට

  සංවිධාන කටයුතු සදහා සහයෝගය දුන් H. A. ජගත් කුමාර මහතාටත්,

  සෙනෙත්, බෙනෙව්, ෂෙහාන්, ටිනිති, මේශානි දරුවන්ටත්

  සංග්‍රහ සදහා අවශ්‍ය කෑම වර්ග සැපයු සියලුම දෙමාපියන්ට

  සංග්‍රහ කටයුතු සංවිධානය කල පිරිසට

  ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නොමිලේ ලබාදුන් වාසුජී මහතාට,

  සංග්‍රහය පිරිනැමීමට සහය වූ සියලුම මවු වරුන්ට ,


  පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............  "2017 දෙසැම්බර් 10"

  පැමිණි සියළුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට

  ගිනිමැල සංදර්ශනය ගැන පැමිණ අපව දැනුවත්කළ

  නි / විදුහල්පතිනි රුවනිමැතිනියට

  ශාලා පහසුකම් ලබාදුන් කුමාර විතානආරච්චි මහතාට

  ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු වසුජි මහතාට

  විශේෂාංග සදහා ඉදිරිපත්වූ දරුවන්ට

  පැමිණ අපව දිරිමත් කල බන්දුල මුණසිංහ මහතාට,

  තේ පැන් සංග්‍රහය ලබාදුන් අයිරාංගනී මහත්මියට සහ

  සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ සහය දුන් සැමටත්


  පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ............  "2017 නොවැම්බර් 03 "

  නිරතුරුවම අපහට අනුශාසනා කරමින් අපට දිරිදුන් හා

  සමාරම්භක උත්සවයට වැඩමක අපගේ

  වෑදන්ඩේ ජිනරතන ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේට,


  සුදුසු මග පෙන්වමින් හා විවිධ මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය ලබාදුන්,

  ළමා සමාජයේ දියුණුව වෙනුවෙන් අපව දිරිමත්කළ

  සිරි සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේ ගරු විදුහල්පතිනි W. A. අබේසේකරමැතිනියට


  දරුවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට නොමිලේ තම දායකත්වය සැපයීමට එකගවූ,

 • නි. විදුහල්පතිනි රුවනි මහත්මියට
 • ඉන්ද්‍රානි රාජපක්ෂ ගුරුමනියන්ට
 • දීපා ගුණවර්ධන ගුරුමනියන්ට
 • අනිල් මංජුල ගුරුපියනන්ට,
 • පැමිණ අපව දිරිමත් කල සියළුම ආරාධිත අමුත්තන්ට,

  පරිවාර හා ළමා ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් පැමිණි

  සන්ධ්‍යා රානි පෙරේරා මැතිනියට,

  වසමේ ග්‍රාමසේවා නිලධාරීතුමන් ඇතුළු සියළුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට,

  ශාලාව ලබාදුන් තරුපති ආයතනයේ අධිපති ප්‍රේමසිරි මහතාට,

  තම අත්දැකීම් අප සමග බෙදාගත්

 • නිරෝෂ් සමුහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති පත්මසිරි මහතාට
 • කුමාර විතානආරච්චි මහතාට
 • සිරිතුංග මහතාට
 • වැලිවිට මහතාට
 • දැන්වීම් මුද්‍රණය කරදුන් රෝහණ මහතාට හා ගේම්සොෆ්ට්හි ලලිත් මහතාට,

  ත්‍යාග සදහා පොත් ලබාදුන් චන්දන තේනුවර මහතාට,

  වීඩියෝ කරදුන් චමින්ද මහතාට,

  ශබ්ද විකාශන පහසුකම් සැපයු

  සදරුවන් අධිපතිතුමාට සහ කුමාර විතානආරච්චි මහතාට

  විශේෂාංගයක් නිර්මාණය කරදුන් U. K. මාබුල මහතාට,

  එයට සහභාගීවූ දරුවන්ට,

  සංග්‍රහ කටයුතු සදහා ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් උදව්කල

 • කමල් හතුරුසිංහ මහතාට
 • අයිරාංගනී මහත්මියට
 • චන්දන ප්‍රදීප් මහතාට
 • සිරිවංශ මහතාට
 • මහින්ද මහතාට
 • අපගේ අදහස අනුමත කරමින් මුල් අවස්ථාවේ සිට උදව්කල හා,

  සංග්‍රහ කටයුතු භාරව ක්‍රියාකළ අයිරාංගනී මහත්මියට සහ

  සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවේ අයට සහය දුන් සැමට,


  මුලසිටම සක්‍රියව දායකවෙමින් ගෙන්ගෙට ගොස් දෙමාපියන් දැනුවත්කල හා

  ශාලාව සැකසු ප්‍රියන්ත රණසිංහ මහතාට,

  සැමවිටම අප සමග අත්වැල් බැදගත් අයන්ත සන්ජිත් මහතාටත්,

  පැමිණි ඔබ සැමටත්,


  පිදෙන ගෞරවනීය ස්තුතියයි මේ.!!!!